مخصوص اسطوره

0 از 5
گوشت ترکی - مرغ ترکی - قارچ - پنیر
47,000 تومان

بیف ماشروم متوسط

0 از 5
گوشت ترکی - قارچ - پنیر - زیتون
32,000 تومان

بیف ماشروم بزرگ

0 از 5
گوشت ترکی - قارچ - پنیر - زیتون
46,000 تومان

سیر استیک متوسط

0 از 5
فیله استیک - پنیر - سس مارنیارا
53,000 تومان

سیر استیک بزرگ

0 از 5
فیله استیک - پنیر - سس مارنیارا
78,000 تومان

چیکن ماشروم متوسط

0 از 5
مرغ ترکی - قارچ - پنیر - زیتون
28,000 تومان

چیکن ماشروم بزرگ

0 از 5
مرغ ترکی - قارچ - پنیر - زیتون
35,000 تومان

چیکن پستو متوسط

0 از 5
فیله مرغ - قارچ - پنیر - سس پستو
35,000 تومان

چیکن پستو بزرگ

0 از 5
فیله مرغ - قارچ - پنیر - سس پستو
45,000 تومان

رویال بیکن متوسط

0 از 5
بیکن - قارچ - پنیر - زیتون
52,000 تومان

رویال بیکن بزرگ

0 از 5
بیکن - قارچ - پنیر - زیتون
88,000 تومان

میکس هالو پینو متوسط

0 از 5
گوشت و مرغ ترکی - هات سس - پنیر - هالو پینو
30,000 تومان

میکس هالو پینو بزرگ

0 از 5
گوشت و مرغ ترکی - هات سس - پنیر - هالو پینو
40,000 تومان

سبزیجات متوسط

0 از 5
کدو - بادمجان - قارچ - فلفل دلمه ای رنگی - مخلوط سبزیجات
25,000 تومان

سبزیجات بزرگ

0 از 5
کدو - بادمجان - قارچ - فلفل دلمه ای رنگی - مخلوط سبزیجات
35,000 تومان

استیک تام و جری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
83,000 تومان

استیک ریپ آی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
92,000 تومان

استیک لمپ جاپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
78,000 تومان

فیله استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
82,000 تومان

پرس گوشت ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پرس مرغ ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

ساندویچ گوشت ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ مرغ ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ویژه اسطوره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

گریل چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

کویین برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

کمل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

کینگ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

هالوپینو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ساندویچ استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

چیکن هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

مگا برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

دوبل چیکن برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

ویژه اسطوره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان