برگر مخصوص ذغالی

3/66666666666667 از 5
140 گرم برگر گوشت گوساله
23,000 تومان

چیز برگر ذغالی

2/55 از 5
130 گرم برگر گوشت 98% دست ساز ، پنیر برگر
25,000 تومان

دوبل برگر ذغالی

4/125 از 5
130 گرم برگر گوشت 98% دست ساز دو لایه
36,000 تومان

دوبل چیز برگر ذغالی

3/85 از 5
130 گرم برگر گوشت 98% دست ساز دو لایه ،پنیر برگر
41,000 تومان

ماشروم برگر

2/8 از 5
130 گرم برگر گوشت 98% دست ساز ، پنیر برگر ،قارچ گریل
29,000 تومان

بیکن برگر

3/1875 از 5
130 گرم برگر گوشت 98% دست ساز ، پنیر برگر ، بیکن ، قارچ گریل شده
35,000 تومان

فیله برگر

5 از 5
130 گرم برگر گوشت 98% دست ساز ، 100 گرم فیله مرغ ، پنیر برگر
32,000 تومان

غول برگر

4/41666666666667 از 5
130 گرم برگر گوشت 98% دست ساز 4 لایه ، 4 لایه پنیر برگر
70,000 تومان

فیله مرغ ذغالی

4/375 از 5
140 گرم فیله مرینت شده
20,000 تومان

فیله مرغ پنیری

0 از 5
140 گرم فیله مرینت شده ، پنیر مخصوص
22,000 تومان

فیله مرغ قارچ و پنیر

0 از 5
140 گرم فیله مرینت شده ، پنیر مخصوص ، قارچ گریل شده
26,000 تومان

رست بیف کوچک

3/5 از 5
150 گرم گوشت ، قارچ ، پنیر پیتزا
30,000 تومان

رست بیف بزرگ

5 از 5
300 گرم گوشت ، قارچ ، پنیر پیتزا
41,000 تومان

رست زبان کوچک

0 از 5
زبان گوساله رست شده ، قارچ ، پنیر پیتزا
35,000 تومان

ساندویچ زبان کوچک

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

ساندویچ مغز و زبان بزرگ

0 از 5
130 گرم زبان و مغز گوساله
52,000 تومان

ساندویچ مغز و زبان کوچک

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

ساندویچ Filhamb گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

ساندویچ Hot filhamb گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
51,000 تومان

ساندویچ Cheese Potato Burger

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
53,000 تومان

سالاد سزار

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

سیب زمینی سرخ شده

2/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

قارچ شکم پر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

نوشابه قوطی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دوغ قوطی

4/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

برگر مخصوص کوچه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

برگر مخصوص ذغالی شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

چیز برگر شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

دوبل برگر شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,000 تومان

دوبل چیز برگر شتر

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

ماشروم برگر شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

بیکن برگر شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

فیله برگر شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

غول برگر شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
80,000 تومان

برگر مخصوص کوچه شتر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

بشقاب رژیمی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

رست زبان بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

چوریتسو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

دوبل چوریتسو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

چیز چوریتسو

0 از 5
چوریتسو ، پنیر
23,000 تومان

چوریتسو برگر

3 از 5
چوریتسو ، برگر
40,000 تومان

پیتزا بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

پیتزا پپرونی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

پیتزا استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

پیتزا چیکن

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا کوچه

1/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

پیتزا زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

پوری پیتزا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

نب پیتزا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

ساندویچ رست بیف کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

ساندویچ رست بیف بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
41,000 تومان

ساندویچ مغز بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان