کلاسیک تکی

0 از 5
همبرگر ممتاز کارخانه
15,800 تومان

چیز برگر تکی

3/75 از 5
همبرگر ممتاز کارخانه - گودا
16,800 تومان

چیکن چیز تکی

4/75 از 5
همبرگر مرغ و بوقلمون - پنیر میکس - قارچ - گودا
19,800 تومان

فریتو ( فقط تکی )

0 از 5
2 عدد همبرگر ممتاز کارخانه - پنیر میکس - قارچ - گودا - نان روگن
19,900 تومان

کلاسیک پلاس تکی

0/75 از 5
همبرگر گوساله
20,800 تومان

چیز برگر پلاس تکی

0 از 5
همبرگر گوساله - گودا
24,200 تومان

رویال چیکن ( فقط تکی )

5 از 5
همبرگر مرغ و بوقلمون -میکس پنیر - قارچ - گودا - ژامبون تنوری
26,900 تومان

دیابلو تکی

0 از 5
همبرگر ویژه - میکس پنیر - قارچ - گودا
26,700 تومان

سیب سرخ کرده کوچک

2/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سیب سرخ کرده بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,900 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر شیشه

0 از 5
استوایی ، سیب ، لیمو
3,500 تومان

دوغ آبعلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

آب معدنی کوچگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

چیکن برگر تکی

0 از 5
همبرگر مرغ و بوقلمون
17,500 تومان

رویال برگر (فقط تکی )

0 از 5
همبرگر گوساله - ژامبون تنوری - پنیر میکس - گودا - قارچ
30,600 تومان

فرانتینو برگر ( فقط تکی )

0 از 5
همبرگر گوساله - فیله سوخاری - پنیر میکس - گودا - قارچ
36,900 تومان

کلاسیک پلاس دوبل

0 از 5
همبرگر گوساله
28,500 تومان

چیز برگر پلاس دوبل

0 از 5
همبرگر گوساله - گودا
30,700 تومان

چیکن برگر دوبل

0 از 5
همبرگر مرغ و بوقلمون
23,500 تومان

چیکن چیز دوبل

0 از 5
همبرگر مرغ و بوقلمون - پنیر میکس - قارچ - گودا
26,900 تومان

دیابلو دوبل

0 از 5
همبرگر ویژه - میکس پنیر - قارچ - گودا
36,800 تومان

اسپشیال برگر ( فقط دوبل )

0 از 5
همبرگر مرغ و بوقلمون - همبرگر گوساله - پنیر میکس - گودا - قارچ
32,800 تومان

کلاسیک دوبل

0 از 5
همبرگر ممتاز کارخانه
22,700 تومان

بلک بوفالو ( فقط دوبل )

0 از 5
2 عدد همبرگر ممتاز کارخانه - پنیر میکس - گودا - نان روگن
28,500 تومان

راسکو متوسط

5 از 5
ژامبون تنوری - پنیر میکس - گودا - قارچ
18,600 تومان

راسکو بزرگ

5 از 5
ژامبون تنوری - پنیر میکس - گودا - قارچ
24,500 تومان

چریسکو متوسط

0 از 5
ژامبون تنوری - پپرونی - پنیر میکس -گودا - قارچ
23,500 تومان

چریسکو بزرگ

5 از 5
ژامبون تنوری - پپرونی - پنیر میکس -گودا - قارچ
29,500 تومان

چریسکو خیلی بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - پپرونی - پنیر میکس -گودا - قارچ
42,500 تومان

فریسکو متوسط

0 از 5
ژامبون تنوری - هاتداگ - چیکو - پنیر میکس - گودا - قارچ
23,500 تومان

فریسکو بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - هاتداگ - چیکو - پنیر میکس - گودا - قارچ
29,500 تومان

فریسکو خیلی بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - هاتداگ - چیکو - پنیر میکس - گودا - قارچ
42,500 تومان

فراسکو بزرگ

0/75 از 5
ژامبون تنوری - چیکن برگر - هاتداگ - پنیر میکس - گودا - قارچ
31,900 تومان

فراسکو خیلی بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - چیکن برگر - هاتداگ - پنیر میکس - گودا - قارچ
51,000 تومان

ویژه دودی بزرگ

0 از 5
ژامبون دودی تنوری - هاتداگ پنیر - پنیر میکس - گودا قارچ
29,500 تومان

ویژه دودی خیلی بزرگ

0 از 5
ژامبون دودی تنوری - هاتداگ پنیر - پنیر میکس - گودا قارچ
46,500 تومان

فرانتینو بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - فیله سوخاری - هاتداگ - پنیر میکس - گودا - قارچ
35,700 تومان

فرانتینوخیلی بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - فیله سوخاری - هاتداگ - پنیر میکس - گودا - قارچ
55,500 تومان

فرانچسکو بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - برگر گوساله - هاتداگ - پنیر میکس - گودا - قارچ
38,700 تومان

فرانچسکو خیلی بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - برگر گوساله - هاتداگ - پنیر میکس - گودا - قارچ
61,500 تومان

ویژه هشت برگر بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - همبرگر گوساله - فیله سوخاری - هاتداگ پنیر - پنیر میکس - گودا - قارچ
48,100 تومان

ویژه هشت برگر خیلی بزرگ

0 از 5
ژامبون تنوری - همبرگر گوساله - فیله سوخاری - هاتداگ پنیر - پنیر میکس - گودا - قارچ
69,800 تومان

هات داگ با سس مخصوص

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

هات داگ پنیر با سس مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,600 تومان

کراکف پنیر با سس مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,900 تومان

کوکتل مولوتف متوسط

0 از 5
کوکتل گوشت - پنیر میکس - قارچ
14,900 تومان

کوکتل مولوتف بزرگ

0 از 5
کوکتل گوشت - پنیر میکس - قارچ
16,800 تومان

رف متوسط

0 از 5
هاتداگ گوشت - ژامبون - پنیر میکس - قارچ
17,500 تومان

رف بزرگ

0 از 5
هاتداگ گوشت - ژامبون - پنیر میکس - قارچ
19,600 تومان

مجاری ( فقط متوسط )

0 از 5
هاتداگ مجاری - پنیر میکس - قارچ
19,200 تومان

داور متوسط

0 از 5
هاتداگ گوشت - چیکو - پنیر میکس - قارچ
17,900 تومان

داور بزرگ

0 از 5
هاتداگ گوشت - چیکو - پنیر میکس - قارچ
21,900 تومان

شیلو متوسط

0 از 5
چیکو - پنیر میکس - قارچ
16,700 تومان

شیلو بزرگ

0 از 5
چیکو - پنیر میکس - قارچ
19,900 تومان