مرغ بریان بزرگ

3/28846153846154 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,700 تومان

مرغ بریان متوسط

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
46,700 تومان

مرغ بریان کوچک

2/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,700 تومان

ران بریان

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

بال بریان 5 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,700 تومان

نوشابه خانواده

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سس تند

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سس شیرین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

خوراک کوبیده مرغ ( دو سیخ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

خوراک جوجه کباب

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

چلو جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

چلو کوبیده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

دوغ محلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ترشی گوجه مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

گوجه خیارشور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان