ویژه فریدون نرمال

3/22916666666667 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
32,500 تومان

ویژه یونانی نرمال

2/58333333333333 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
32,500 تومان

ویژه رویال فیله نرمال

3/25 از 5
فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
29,000 تومان

رست بیف نرمال

3/41666666666667 از 5
رست بیف ، قارچ و پنیر
37,200 تومان

فیله مرغ نرمال

3/16666666666667 از 5
فیله مرغ ، قارچ و پنیر
28,400 تومان

ویژه هات رویال

3/57142857142857 از 5
هات داگ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
28,000 تومان

ویژه هات داگ

3/975 از 5
هات داگ ، قارچ و پنیر
26,200 تومان

ویژه کباب

3/33333333333333 از 5
گوشت قارچ و پنیر
34,900 تومان

ویژه میکس استیک

3/60714285714286 از 5
ژامبون استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
39,900 تومان

ژامبون تنوری

3/66666666666667 از 5
ژامبون ، قارچ و پنیر دوبل
28,500 تومان

هات استیک ویژه

3/75 از 5
ژامبون استیک ، هات داگ مخصوص
37,500 تومان

استیک تنوری

3 از 5
استیک تنوری ، قارچ و پنیر
36,700 تومان

هات چیلی چیکن

3/6 از 5
هات داگ دودی ، فیله مرغ خرد شده ، سس سالسا تند ، قارچ و پنیر
32,300 تومان

هات داگ دوبل

3/5 از 5
هات داگ دوبل ، قارچ و پنیر
29,500 تومان

رویال رست بیف نرمال

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,500 تومان

سیب زمینی ویژه سر آشپز

3/28125 از 5
سیب زمینی ، رست بیف ، کالباس ، قارچ و پنیر
40,500 تومان

سیب زمینی ویژه

3/22115384615385 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

نوشابه قوطی

3/91708333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,300 تومان

دلستر قوطی

3/32692307692308 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ویژه فریدون بزرگ

2/4375 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
39,200 تومان

ویژه یونانی بزرگ

4/5 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
40,500 تومان

ویژه رویال بزرگ

0 از 5
گوشت ، ژامبون ، قارچ و پنیر
35,200 تومان

ویژه رویال فیله بزرگ

4/08333333333333 از 5
فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
34,500 تومان

رست بیف بزرگ

3/875 از 5
رست بیف ، قارچ و پنیر
42,200 تومان

فیله مرغ بزرگ

0 از 5
فیله مرغ ، قارچ و پنیر
34,500 تومان

رویال رست بیف بزرگ

3/58333333333333 از 5
رست بیف ، ژامبون ، قارچ و پنیر
42,500 تومان

سیب فیلت

1/96428571428571 از 5
فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ،فلفل دلمه ، سس سالسا تند
35,500 تومان