ویژه فریدون نرمال

3/89285714285714 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
27,500 تومان

ویژه یونانی نرمال

1/625 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
27,400 تومان

ویژه رویال فیله نرمال

3/25 از 5
فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
23,900 تومان

رست بیف نرمال

3/41666666666667 از 5
رست بیف ، قارچ و پنیر
32,000 تومان

فیله مرغ نرمال

0 از 5
فیله مرغ ، قارچ و پنیر
23,400 تومان

ویژه هات رویال

3/40277777777778 از 5
هات داگ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
22,500 تومان

ویژه هات داگ

4/09375 از 5
هات داگ ، قارچ و پنیر
20,700 تومان

ویژه کباب

3/33333333333333 از 5
گوشت قارچ و پنیر
29,600 تومان

ویژه میکس استیک

3/60714285714286 از 5
ژامبون استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
33,600 تومان

ژامبون تنوری

3/5 از 5
ژامبون ، قارچ و پنیر دوبل
22,600 تومان

هات استیک ویژه

3/75 از 5
ژامبون استیک ، هات داگ مخصوص
30,800 تومان

رویال ژامبون استیک

2/6875 از 5
استیک ، ژامبون ، قارچ و پنیر
27,400 تومان

استیک تنوری

3 از 5
استیک تنوری ، قارچ و پنیر
30,200 تومان

هات چیلی چیکن

3/83333333333333 از 5
هات داگ دودی ، فیله مرغ خرد شده ، سس سالسا تند ، قارچ و پنیر
26,900 تومان

هات داگ دوبل

3/25 از 5
هات داگ دوبل ، قارچ و پنیر
23,700 تومان

رویال رست بیف نرمال

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,400 تومان

سیب زمینی ویژه سر آشپز

3/1625 از 5
سیب زمینی ، رست بیف ، کالباس ، قارچ و پنیر
32,700 تومان

سیب زمینی ویژه

3/11507936507937 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

نوشابه قوطی

3/60661764705882 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ویژه فریدون بزرگ

2/4375 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
34,000 تومان

ویژه یونانی بزرگ

4/5 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
35,200 تومان

ویژه رویال بزرگ

0 از 5
گوشت ، ژامبون ، قارچ و پنیر
30,200 تومان

ویژه رویال فیله بزرگ

3/875 از 5
فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
29,300 تومان

رست بیف بزرگ

5 از 5
رست بیف ، قارچ و پنیر
36,800 تومان

فیله مرغ بزرگ

0 از 5
فیله مرغ ، قارچ و پنیر
29,500 تومان

رویال رست بیف بزرگ

3/58333333333333 از 5
رست بیف ، ژامبون ، قارچ و پنیر
37,300 تومان

سیب فیلت

1/79166666666667 از 5
فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ،فلفل دلمه ، سس سالسا تند
27,400 تومان