پیتزا مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

پیتزا رست بیف

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

پیتزا سیر و استیک

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

پیتزا سوپریم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا چیکن لاورز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

پیتزا پن پن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

پیتزا پپرونی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا سبزیجات

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

همبرگر

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چیزبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چیلی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

ماشروم برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

هات داگ مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

ساب مارین استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

ساب مارین چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

سوپ روز

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

چلو زعفرانی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

زرشک پلو

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

باقالی پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

سالاد فصل دو نفره

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

زیتون پرونده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

چلو خورشت سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

دوغ بطری

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

پیتزا یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

پیتزا دیابلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

پیتزا خورشیدی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

چلو خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

خوراک برگ 3 سیخ کرمانشاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
52,500 تومان

خوراک برگ ممتاز کرمانشاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
52,500 تومان

خوراک برگ مغزدار کرمانشاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
53,500 تومان

خوراک برگ قبضه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,500 تومان

خوراک سلطانی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,500 تومان

ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
88,500 تومان

گردن گوسفند

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
88,500 تومان

خوراک گوشت گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
56,500 تومان

خوراک کباب کوبیده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

خوراک کباب لقمه

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

خوراک رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

خوراک جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

جوجه کباب با استخوان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

خوراک اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

ماهی سوخاری شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,500 تومان

ماهی قزل آلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,500 تومان

خوراک مرغ

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

خوراک جوجه کباب رول

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

ته چین مرغ

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,500 تومان

خوراک بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,500 تومان

کباب وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

خوراک کباب عروس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

خوراک اسکندر کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
56,500 تومان

خوراک نگین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,500 تومان

خوراک مرغ وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,500 تومان

شیرین پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان