پیتزا مخلوط تاتلی

2/98863636363636 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا چهار فصل

2/925 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا مخصوص تاتلی

3/225 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

پیتزا رست بیف تاتلی

3/3353280141844 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

پیتزا پپرونی

3/13888888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا سبزیجات

3/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا چیکن تاتلی

3/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

ساندویچ هات داگ قارچ تنوری

3/87708333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

ساندویچ رست بیف

3/32777777777778 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

ساندویچ سوپر هات داگ قارچ تنوری

3/18554131054131 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

3/89772727272727 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

ساندویچ قارچ برگر

2/91071428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ چیز لوکس برگر

3/475 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

ساندویچ لوکس برگر

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

ساندویچ زغالی برگر

3/04513888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ساندویچ تاتلی برگر

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
44,000 تومان

ساندویچ دوبل چیزبرگر

3/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

کراکت پنیری

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

فیله مرغ سوخاری

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیاز سوخاری

3/53125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی

2/87903225806452 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف

2/29545454545455 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ استیک مرغ

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ

3/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

چیزبرگر ترنج

3/10714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه قوطی

3/53211805555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/04411764705882 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دوغ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

آبمعدنی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سوپ قارچ و خامه

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

پیتزا استیک فیله

3/70833333333333 از 5
'
55,000 تومان

کینگ برگر

3/75 از 5
فست فود تاتلی
42,000 تومان

رویال هات داگ

3/14166666666667 از 5
/
35,000 تومان

نان سیر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا خانواده چیکن

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,000 تومان

پیتزا خانواده رست بیف

3/71153846153846 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
70,000 تومان

سیب زمینی الفردو

3/30882352941176 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

فیش پیتزا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

میگو هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

پیتزا میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,000 تومان

گریل استیک هالوپینو

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,000 تومان

گریل استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,000 تومان

سیر استیک

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,000 تومان

مکزیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

اسپیشیال هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

اسپیشیال

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

دبل چیز استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,000 تومان

چیز استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,000 تومان

گریل استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

کتف بال اسپایسی ( 8 تیکه )

1/625 از 5
به همراه سیب و سالاد
30,000 تومان

کتف بال نرمال ( 8 تیکه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

قارچ سوخاری

2/96794871794872 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

خانواده مخلوط

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
64,000 تومان

خانواده سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
54,000 تومان

خانواده پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,000 تومان

خانواده چهارفصل

2/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
64,000 تومان

خانواده مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

پیتزا مینی رست بیف

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

مینی مخلوط

4/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

مینی مخصوص

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

مینی چیکن

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

مینی پپرونی

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فقط آمریکایی
38,000 تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا مینی سبزیجات

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

لکسو ماشروم

0 از 5
نان مخصوص، برگر90درصد 150 گرم، سس لکسو، پنیر ویژه
33,000 تومان

لکسو ماشروم دوبل

0 از 5
نان مخصوص، سه عدد برگر 90 درص 150گرم، سس لکسو، پنیر ویژه
42,000 تومان

لکسو چیکن

0 از 5
نان مخصوص، عدد برگر 90 درص 150گرم، سس لکسو، پنیر ویژه، فیله مرغ
42,000 تومان

لکسو چیکن دوبل

0 از 5
نان مخصوص،2 عدد برگر 90 درص 150گرم، سس لکسو، پنیر ویژه، فیله مرغ
45,000 تومان

لکسو چیلی ماشروم

0 از 5
نان مخصوص، برگر 90درصد150گرم، سس تند لکسو، پنیر ویژه
35,000 تومان

لکسو چیلی چیکن

0 از 5
نان مخصوص، برگر، سس تند، فیله مرغ، پنیر ویژه
38,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

پیتزا بوقلمون دودی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,000 تومان

پیتزا خانوده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
67,000 تومان

پیتزا سوپریم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

سیب سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان