پیتزا مارگارتا

3/52272727272727 از 5
تهیه شده ازبهترین مواد اولیه
27,900 تومان

فونگی

3/61607142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,900 تومان

هاوایی

3/39285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,900 تومان

پپرونی ایتالیایی

3/27884615384615 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,900 تومان

هوست

2/96428571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,900 تومان

پیتزا سورنتو

3/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,900 تومان

رومانو

3/39583333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,900 تومان

پیتزا مکزیکانا

3/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,900 تومان

پیتزا رودوس

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,900 تومان

پیتزا یاس(آناناس)

3/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,900 تومان

پیتزا وجی تاریست اسپشیال

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,900 تومان

پیتزا گریک

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,900 تومان

پیتزا میلانو

3/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,900 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

3/44 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
64,900 تومان

پیتزا خانواده گوشت و قارچ

2/6 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
69,900 تومان

سیب زمینی ساده

3/11538461538462 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

سیب زمینی اسپشیال

2/56944444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,900 تومان

سالاد مخصوص

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,900 تومان

نوشابه قوطی

3/89624183006536 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,200 تومان

نوشابه خانواده

3/69791666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دلستر قوطی

3/22916666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دلستر خانواده

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد روز

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,900 تومان

پیتزا خانواده سبزیجات

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
67,900 تومان

پیتزا مخصوص

3/51315789473684 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

پیتزا پپرونی

3/15625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

3/02083333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,900 تومان

پیتزا زیتون

3/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

پیتزا مرغ

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

سیب زمینی تنوری

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,900 تومان

سالاد خانه پیتزا

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

نان سیر

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,900 تومان

چیز برگر

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

چیلی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

چیکن برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

کویین برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

دوبل چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

سوخاری برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

پیتزا برگر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,900 تومان

استیک گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,900 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

پیتزا بیکن

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,900 تومان

پیتزا کالسون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,900 تومان

پیتزا چانو

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,900 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان