پیتزا فیله بوقلمون امریکایی

3/11458333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,800 تومان

پیتزا پپرونی امریکایی

3/109375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,800 تومان

پیتزا رست بیف امریکایی

3/16944444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا سبزیجات امریکایی

2/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,800 تومان

پیتزا سیسیلی امریکایی

3/22619047619048 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,800 تومان

پیتزا یونانی امریکایی

2/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,800 تومان

ساندویچ رست بیف

3/4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,800 تومان

سیب زمینی ویژه

3/31372549019608 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

پیتزا شنیسل مرغ امریکایی

2/57142857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,500 تومان

پیتزا اورجینال امریکایی

3/20982142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,800 تومان

پیتزا مجیکال امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

پیتزا مارگاریتا امریکایی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پیتزا مارگاریتا اسلواکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

پیتزا شیکاگو امریکایی

3/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,800 تومان

پیتزا نیویورک امریکایی

1/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,800 تومان

پیتزا مونترال امریکایی

2/89285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,800 تومان

پیتزا سالامی امریکایی

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,800 تومان

پیتزا هات داگ امریکایی

2/575 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,800 تومان

پیتزا ویکتوریا امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,800 تومان

ساندویچ فیله مرغ

3/275 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,800 تومان

ساندویچ گوشت

3/05 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,800 تومان

ساندویچ میکس

3/30555555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

ساندویچ بوقلمون

3/78125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,800 تومان

ساندویچ سالامی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

ساندویچ پپرونی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

ساندویچ هات داگ

2/34166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

سیب زمینی با سس و پنیر

3/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

نوشابه قوطی

2/55568181818182 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه شیشه ای

2/99722222222222 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه خانواده

3/40384615384615 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,800 تومان

دلستر قوطی

3/05 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

آبمعدنی کوچک

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ کوچک

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نان سير

2/33181818181818 از 5
تهيه شده از بهترين مواد اوليه
10,800 تومان

سیب زمینی

1/82954545454545 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

پیتزا خانواده اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
55,800 تومان

پیتزا خانواده بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
53,800 تومان

پیتزا خانواده ویکتوریا

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,800 تومان

سالاد سزار

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,800 تومان

لازانیا گوشت

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,800 تومان

مینی پپرونی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

مینی ویکتوریا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

مینی سیسیلی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

مینی مونترال

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

مینی شیکاگو

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

مینی یونانی

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

مینی سبزیجات

3/60416666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

مینی هات داگ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

مینی نیویورک

3/79166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

مینی مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

مینی رست بیف

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

مینی زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

مینی شنیسل مرغ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

مینی بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

مینی اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

مینی مجیکال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

پاستا شف 2

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,800 تومان

چیپس پنیر مخصوص

1/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا زبان امریکایی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,500 تومان

پیتزا سر اشپز ایتالیایی

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,800 تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,800 تومان

پیتزا فیله ایتالیایی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,800 تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,800 تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,800 تومان

پیتزا مولته کارنه ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا دیکاپریو ایتالیایی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,800 تومان

پیتزا کالزونه مرغ ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,800 تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,800 تومان

پاستا شف 1

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,800 تومان

پاستا الفردو

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,800 تومان

بیف استرو گانوف

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,800 تومان

چیکن استرو گانف

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,800 تومان

فونگی آلفورنو

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

لازانیا مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,800 تومان

لازانیا مرغ مینی

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

لازانیا گوشت مینی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

فیله استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,000 تومان

استیک آویشن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

استیک آلا فونگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
41,000 تومان

بوریتو گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

بوریتو مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

ساندویچ زبان و رست بیف

2/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

ساندویچ زبان و بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

پیتزا خانواده سیسیلی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,800 تومان

سالاد آویشن

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

سوپ

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

چیپس پنیر ساده

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا کبابی ایتالیایی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,800 تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,800 تومان

پیتزا زبان ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,800 تومان

مینی جنرال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

مینی سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان