پیتزا سبزیجات

3/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا پپرونی

4/025 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

قارچ سوخاری

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

سیب زمینی

3/46189458689459 از 5
.
11,000 تومان

ایتالیایی ویژه

3/05769230769231 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

3/04166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

پیتزا ایتالیایی مرغ

3/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

مرغ سوخاری 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

مرغ سوخاری 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

ساندویچ همبرگر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چیز برگر

3/54166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

دوبل برگر ویژه

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

هات داگ ویژه

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

3/74230295566502 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

3/63636363636364 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

3/74242424242424 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

کباب ترکی مرغ پرس

4/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

کباب ترکی مخلوط پرس

3/76612903225806 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

ایتالیایی گوشت

4/11538461538462 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا مخصوص

3/96875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا ویژه 101

3/64705882352941 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

پیتزا ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

مینی مخصوص

3/69444444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

نوشابه قوطی

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

3/59375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ابمعدنی

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ

3/44642857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
63,000 تومان

پیتزا خانواده قارچ و گوشت

4/09375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
74,000 تومان

پیتزا خانواده قارچ و مرغ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

مینی گوشت

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

مینی مرغ

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

مینی ویژه

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

سیب و قارچ

3/38888888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

کنتاکی 2 تیکه

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

کنتاکی 3 تیکه

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

کنتاکی 4 تیکه

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

کنتاکی خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
75,000 تومان

رویال برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

همبرگر ویژه

3/90625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

هات داگ

3/9 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

خانواده گوشت و مرغ

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
68,000 تومان

خانواده ویژه

3/79166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
67,000 تومان

خانواده سبزیجات

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

خانواده پپرونی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
62,000 تومان

فیله سوخاری

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

پرس بال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا گوشت ومرغ

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

دلستر باربیکن

4/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

مرغ سوخاری4تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

پرس بال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

مرغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
70,000 تومان

فیله مرغ سوخاری (استریپس)

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ایتالیایی گوشت و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان