ورود مهمان
ادامه خرید به عنوان میهمان
کاربران مهمان میتوانند سفارش خود را از سایت به عنوان میهمان دریافت کنند و میزان تخفیف به کاربران مهمان نسبت به کاربران عضو کمتر است و همچنین کاربران عضو میتوانند به راحتی سفارشات خود را پیگیری نمایند که این امکان برای کاربران مهمان مقدور نمیباشد
ورود کاربر
ورود
کاربران مهمان میتوانند سفارش خود را از سایت به عنوان میهمان دریافت کنند و میزان تخفیف به کاربران مهمان نسبت به کاربران عضو کمتر است و همچنین کاربران عضو میتوانند به راحتی سفارشات خود را پیگیری نمایند که این امکان برای کاربران مهمان مقدور نمیباشد
ثبت نام
ثبت نام به عنوان کاربر جدید
کاربران مهمان میتوانند سفارش خود را از سایت به عنوان میهمان دریافت کنند و میزان تخفیف به کاربران مهمان نسبت به کاربران عضو کمتر است و همچنین کاربران عضو میتوانند به راحتی سفارشات خود را پیگیری نمایند که این امکان برای کاربران مهمان مقدور نمیباشد