پلو ایرانی ساده

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چلو خورشت سبزی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
12,500 تومان

چلو خورشت قیمه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
12,500 تومان

استامبولی پلو یا عدس پلو

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
10,000 تومان

کوبیده

2/95833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,300 تومان

جوجه کباب هر سیخ

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,700 تومان

چلو کوبیده گوسفندی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
21,000 تومان

چلو جوجه کباب

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
21,000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
22,500 تومان

چلو جوجه کباب شالتو

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
23,500 تومان

چلو کباب شاه عباسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
30,000 تومان

چلو شنیسل مرغ

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
14,000 تومان

چلو کباب برگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
51,000 تومان

چلو کباب سلطانی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
58,500 تومان

چلو کباب بختیاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
37,000 تومان

چلو کباب میکس هاشمی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
29,000 تومان

زرشک پلو با مرغ (زعفرانی)

2/40625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
17,000 تومان

چلو اکبر جوجه

2/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
22,000 تومان

چلو گوشت(قرمه زرندی)

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
27,500 تومان

چلو رولت گوشت

3/79166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
20,000 تومان

چلو ماهی شیر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
27,500 تومان

چلو ماهی قزل آلا

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
30,000 تومان

چلو ماهی تیلا پیلا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
18,500 تومان

چلو میگو(دریا)

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
31,000 تومان

بال کراکت

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
9,000 تومان

سالاد فصل

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سالاد شیرازی

4/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ماست موسیر

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

ماست ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

ماست خیار

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

زیتون پرورده

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

زیتون شور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ترشی سیر

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ترشی مخلوط کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

ترشی مخلوط بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دلستر بزرگ

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

نوشابه بطری 300cc

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه شیشه ای

3/70833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه خانواده زرد

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه خانواده مشکی

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

آب معدنی کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب معدنی بزرگ

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

گوجه کبابی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

چلو کباب کوبیده وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
17,000 تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
15,500 تومان

چلو گوشت گوسفندی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
46,000 تومان

ماکارونی(شنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
6,000 تومان

چلو مرغ سرخ شده(یکشنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
17,000 تومان

عدس پلو با گوشت(دوشنبه)

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
1,000 تومان

چلو مرغ ربی(دوشنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
11,500 تومان

چلو خورشت فسنجان(سه شنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
11,500 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان(سه شنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
13,000 تومان

چلوخورشت فسنجان(چهارشنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
11,500 تومان

چلو ماهی شیر(چهارشنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
28,500 تومان

کشک بادمجان مخصوص(پنج شنبه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
6,500 تومان

چلو خورشت بادمجان(جمعه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه قیمت ظرف لحاظ شده
13,000 تومان

سالاد فصل تکنفر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,200 تومان

خیار شور تکنفر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

مجمع آب وآتش

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان