پیتزا ویژه کندز

2/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا مخصوص کندز

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا پپرونی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس______ (فیله گریل شده)
30,000 تومان

پیتزا فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس_____ (مرغ و گوشت)
37,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _______بدون سوسیس و کالباس_____
37,000 تومان

پیتزا گوشت و مرغ و بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
40,000 تومان

پیتزا گوشت وبادمجان کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
37,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
30,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
25,000 تومان

پیتزا ویژه کندز متوسط

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

پیتزا مخصوص کندز متوسط

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا مخلوط متوسط

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا پپرونی متوسط

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

پیتزا چیکن متوسط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____ (فیله گریل شده)
25,000 تومان

پیتزا فرانسوی متوسط

2/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____ (مرغ و گوشت)
32,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

3/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
30,000 تومان

پیتزا گوشت ومرغ و بادمجان متوسط

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
30,000 تومان

پیتزا مرغ و بادمجان کندز متوسط

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
26,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ متوسط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
23,000 تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
19,000 تومان

پیتزا ویژه کندز،مینی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مخصوص کندز،مینی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا مخلوط،مینی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا پپرونی،مینی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا چیکن،مینی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____ (فیله گریل شده)
18,000 تومان

پیتزا فرانسوی،مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
22,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ ،مینی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
19,000 تومان

پیتزا گوشت و مرغ و بادمجان،مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
21,000 تومان

پیتزا گوشت و بادمجان کندز،مینی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
20,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ،مینی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
15,000 تومان

پیتزا سبزیجات،مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
14,000 تومان

نرمال دو تیکه

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

نرمال سه تیکه

3/13888888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

استریپس چهارتیکه

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

استریپس دوتیکه

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ پیتزا

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس،پنیر،قارچ،فلفل دلمه ای
10,000 تومان

ساندویچ پیتزا با مرغ

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس، مرغ
12,000 تومان

ساندویچ پیتزا با گوشت

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس،گوشت رست بیف
15,000 تومان

ساندویچ پیتزا با گوشت و مرغ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس،گوشت رست بیف،سینه مرغ
17,000 تومان

ساندویچ سوپر ویژه کندز

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه دوبل همبرگر،فیله سوخاری،سس مخصوص
26,000 تومان

ساندویچ ویژه کندز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،فیله سوخاری،سس مخصوص
20,000 تومان

ساندویچ ممتاز کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،فیله سوخاری،سوسیس
25,000 تومان

ساندویچ فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله سوخاری،سس مخصوص
20,000 تومان

ساندویچ کریسپی

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله سوخاری،ژامبون مرغ،پنیر گودا
16,000 تومان

ساندویچ زینگر

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،فیله سوخاری،ژامبون مرغ،پنیر گودا
28,000 تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،سس مخصوص
16,000 تومان

ساندویچ دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،سس مخصوص
25,000 تومان

ساندویچ چیز برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،پنیر گودا،سس مخصوص
22,000 تومان

بشقاب داغ کندز

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بشقاب داغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

قارچ سوخاری با پنیر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

قارچ سوخاری

3/14285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

خلال سیب زمینی

3/39285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

خلال سیب با پنیر

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

نوشابه خانواده کوکا

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه خانواده فانتا

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

کوکا300cc

4/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

فانتا 300cc

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

کوکا قوطی

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

قوطی فانتا

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

قوطی اسپرایت

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دلستر قوطی

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دلستر خانواده

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه.(لیمویی،استوایی،اناناس
6,500 تومان

دوغ قوطی

4/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

اب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

اب معدنی کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سس مخصوص کندز

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
700 تومان

دوغ خانواده

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

نان اضافه

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

لقمه سوخاری

3/4125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ سوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا گوشت وبادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا مرغ و بادمجان کندز مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا خانواده ممتاز

0 از 5
با خمیری متفاوت
40,000 تومان

مرغ و بادمجان

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

ساندویچ کریسپ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله سوخاری ، همبرگر ، پنیر
25,000 تومان

ساندویچ چیکن گریل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله گریل شده ، همبرگر ، پنیر
20,000 تومان

هات رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

هات رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

چیکن رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

چیکن گریل رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

چیکن رویال برگر

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

قارچ برگر کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

گودچیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیز برگر 95 درصد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

همبرگر 95 درصد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

میکس رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

هات رویال چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

بمب کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
99,000 تومان