پیتزا ویژه کندز

2/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا مخصوص کندز

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا پپرونی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا چیکن

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس______ (فیله گریل شده)
35,000 تومان

پیتزا فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس_____ (مرغ و گوشت)
40,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _______بدون سوسیس و کالباس_____
40,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
32,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
30,000 تومان

پیتزا ویژه کندز متوسط

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا مخصوص کندز متوسط

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا مخلوط متوسط

1/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا پپرونی متوسط

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا چیکن متوسط

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____ (فیله گریل شده)
26,000 تومان

پیتزا فرانسوی متوسط

2/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____ (مرغ و گوشت)
32,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

3/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
32,000 تومان

پیتزا مرغ و بادمجان کندز متوسط

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
28,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ متوسط

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
24,000 تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
22,000 تومان

پیتزا ویژه کندز،مینی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا مخصوص کندز،مینی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا مخلوط،مینی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا پپرونی،مینی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا چیکن،مینی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____ (فیله گریل شده)
20,000 تومان

پیتزا فرانسوی،مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
22,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ ،مینی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
22,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ،مینی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
17,000 تومان

پیتزا سبزیجات،مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه _____بدون سوسیس و کالباس____
15,000 تومان

نرمال دو تیکه

3/21875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

نرمال سه تیکه

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

استریپس چهارتیکه

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

استریپس دوتیکه

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ پیتزا

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس،پنیر،قارچ،فلفل دلمه ای
11,000 تومان

ساندویچ پیتزا با مرغ

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس، مرغ
13,000 تومان

ساندویچ پیتزا با گوشت

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس،گوشت رست بیف
15,000 تومان

ساندویچ پیتزا با گوشت و مرغ

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه کالباس،گوشت رست بیف،سینه مرغ
16,000 تومان

ساندویچ سوپر ویژه کندز

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه دوبل همبرگر،فیله سوخاری،سس مخصوص
27,000 تومان

ساندویچ ویژه کندز

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،فیله سوخاری،سس مخصوص
22,000 تومان

ساندویچ ممتاز کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،فیله سوخاری،سوسیس
25,000 تومان

ساندویچ فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله سوخاری،سس مخصوص
22,000 تومان

ساندویچ کریسپی

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله سوخاری،ژامبون مرغ،پنیر گودا
20,000 تومان

ساندویچ زینگر

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،فیله سوخاری،ژامبون مرغ،پنیر گودا
28,000 تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،سس مخصوص
16,000 تومان

ساندویچ دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،سس مخصوص
27,000 تومان

ساندویچ چیز برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه همبرگر،پنیر گودا،سس مخصوص
22,000 تومان

بشقاب داغ کندز

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

بشقاب داغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

قارچ سوخاری با پنیر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

قارچ سوخاری

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

خلال سیب زمینی

3/28125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

خلال سیب با پنیر

3/17857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

نوشابه خانواده کوکا

4/67857142857143 از 5
(نوشابه خانواده کوکا)
5,400 تومان

نوشابه خانواده فانتا

3/5 از 5
(نوشابه خانواده فانتا)
5,400 تومان

کوکا300cc

4/8375 از 5
(کوکا300cc)
2,500 تومان

فانتا 300cc

4/75 از 5
(فانتا 300cc)
2,500 تومان

نوشابه کوکا قوطی

3/6875 از 5
(نوشابه کوکا قوطی)
4,000 تومان

نوشابه قوطی فانتا

2/75 از 5
(نوشابه قوطی فانتا)
4,000 تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

4 از 5
(نوشابه قوطی اسپرایت)
4,000 تومان

دلستر قوطی

3/625 از 5
(دلستر قوطی)
4,000 تومان

دلستر خانواده

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه.(لیمویی،استوایی،اناناس
6,500 تومان

دوغ قوطی

4/91666666666667 از 5
(دوغ قوطی)
4,000 تومان

اب معدنی بزرگ

0 از 5
( آب معدنی بزرگ )
2,000 تومان

اب معدنی کوچک

5 از 5
( آب معدنی کوچک)
1,500 تومان

سس مخصوص کندز

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ خانواده

3/25 از 5
( دوغ خانواده)
6,500 تومان

نان اضافه

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

لقمه سوخاری

3/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا خانواده ممتاز

0 از 5
با خمیری متفاوت
40,000 تومان

پیتزا مرغ و بادمجان

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

ساندویچ کریسپ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله سوخاری ، همبرگر ، پنیر
23,000 تومان

ساندویچ چیکن گریل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه فیله گریل شده ، همبرگر ، پنیر
20,000 تومان

هات رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

هات رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

چیکن رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

چیکن گریل رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

چیکن رویال برگر

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

گودچیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیز برگر 95 درصد

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

همبرگر 95 درصد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

میکس رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
44,000 تومان

هات رویال چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

بمب کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
99,000 تومان

ساندویچ پیتزا ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه(سس ویژه کنذر)
12,000 تومان

پیتزا مرغ و بادمجان .مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا گوشت و بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا گوشت و بادمجان کندز،متوسط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا گوشت و بادمجان کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

پیتزا چیکن بادمجان کندز

0 از 5
فیله گریل شده مرغ-بادمجان-فلفل دلمه-قارچ
22,000 تومان

پیتزا چیکن بادمجان کندز

0 از 5
فیله گریل شده مرغ-بادمجان-فلفل دلمه-قارچ
30,000 تومان

پیتزا چیکن بادمجان کندز

0 از 5
فیله گریل شده مرغ-بادمجان-فلفل دلمه-قارچ
40,000 تومان