پیتزا مخلوط کوچک

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواداولیه
14,000 تومان

پیتزا مخصوص کوچک

3/38333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواداولیه
14,500 تومان

پیتزا ممتاز کوچک

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواداولیه
14,500 تومان

پیتزا گوشت وپیاز کوچک

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا گوشت وقارچ کوچک

3/64285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا مرغ وقارچ کوچک

2/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

پیتزا مکزیکی کوچک

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

پیتزا سبزیجات کوچک

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا پنیر وقارچ کوچک

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

همبرگر کبابی

4/25 از 5
تهیه شده ازبهترین مواد اولیه
19,500 تومان

چیز برگر

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

دبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

دبل چیز برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

رویال برگر

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

ساندویچ سرد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده

3/70535714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

نوشابه خانواده

3/60714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

نوشابه 300 سی سی

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه قوطی

4/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دوغ قوطی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دوغ کوچک

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آب معدنی بزرگ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان

دلستر شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
600 تومان

سالاد مخصوص

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا پپرونی کوچک

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا مخلوط بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان

پیتزا گوشت و پیاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,500 تومان

پیتزا مکزیکی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا مخصوص بزرگ

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

پیتزا ممتاز بزرگ

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا گوشت وقارچ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,500 تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا مخلوط متوسط

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا ممتاز متوسط

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

پیتزا مرغ و قارچ متوسط

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا پنیر و قارچ متوسط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا مخصوص متوسط

3/30208333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا پپرونی متوسط

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا گوشت و پیاز متوسط

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

پیتزا مکزیکی متوسط

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

پیتزا مرغ و قارچ بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,500 تومان