ماهی یک تکه نرمال

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

ماهی یک تکه اسپایسی

3/125 از 5
تهیه شده ازبهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ماهی دو تکه نرمال

3/52083333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

ماهی دو تکه اسپایسی

1/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواده اولیه
29,000 تومان

ماهی سه تکه نرمال

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

ماهی سه تکه اسپایسی

2/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

میگو مخصوص استرلینگ

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

مخلوط

4/75 از 5
یک تکه ماهی اسپایسی + یک تکه ماهی نرمال تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

میکس نرمال

3/4375 از 5
میگو + یک تکه ماهی اسپایسی + یک تکه ماهی نرمال تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

ماهی تک نر مال

5 از 5
تهیه از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ماهی تک اسپایسی

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اوتیه
12,000 تومان

گرین سالاد

4/5 از 5
کاهو + کرفس + خیار + کیپرز +سبزی تازه + سس مخصوص تهیه شده ازبهترین مواد اولیه
9,000 تومان

زیتون مخصوص استر لینگ

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

نوشابه قوطی

4/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر ما الشعیر

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

آب معدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

فیله مرغ مخصوص سه تیکه

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

برگر

4/75 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چیز برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی +پنیر گودا + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
2پتی 100% گوشت تازه ایرانی +پنیر گودا + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

چیکن برگر

4/5 از 5
سینه مرغ گریل شده +سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

هالو برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی + پنیر گودا + فلفل هالو پینو + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

دوبل چیز برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی +2عدد پنیر گودا + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

میکس برگر

4 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی + سینه مرغ گریل شده + پنیر کودا + سس مخصوص + خیاشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خردشده +جعفری تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

کومبو برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری +سیب زمینی سرخ شده + سالاد + نوشیدنی تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

کومبو چیز برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی +پنیر گودا + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری +سیب زمینی سرخ شده + سالاد + نوشیدنی تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

کومبودوبل برگر

0 از 5
2پتی 100% گوشت تازه ایرانی +پنیر گودا + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری+سالاد+سیب سرخ شده+نوشیدنی
31,000 تومان

کومبو چیکن برگر

4/5 از 5
سینه مرغ گریل شده +سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری +سالاد+سیب سرخ شده+نوشیدنی
20,500 تومان

کومبو هالو برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی + پنیر گودا + فلفل هالو پینو + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی +سالاد+سیب سرخ شده+نوشیدنی
24,500 تومان

کومبو دوبل چیز برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی +2عدد پنیر گودا + سس مخصوص + خیارشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خرد شده + جعفری +سالاد+سیب سرخ شده+نوشیدنی
24,500 تومان

کومبو میکس برگر

0 از 5
پتی 100% گوشت تازه ایرانی + سینه مرغ گریل شده + پنیر کودا + سس مخصوص + خیاشور + کاهو + گوجه فرنگی + پیاز خردشده +جعفری +سالاد+سیب سرخ شده+نوشیدنی
29,500 تومان

فیله مرغ مخصوص دوتیکه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

میکس اسپایسی

0 از 5
میگو + 2 تکه ماهی اسپایسی تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان