ویژه فریدون نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,200 تومان

ویژه یونانی نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,300 تومان

ویژه رویال نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,200 تومان

ویژه رویال فیله نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,300 تومان

رست بیف نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,300 تومان

فیله مرغ نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ویژه هات رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,600 تومان

ویژه هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,700 تومان

ویژه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

ویژه میکس استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,800 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,200 تومان

هات استیک ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,300 تومان

رویال استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

استیک تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,300 تومان

هات چیلی چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

هات داگ دوبل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,300 تومان

رویال رست بیف نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,300 تومان

سیب زمینی ویژه سر آشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

سیب زمینی ویژه

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,700 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ویژه فریدون بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

ویژه یونانی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

ویژه رویال بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

ویژه رویال فیله بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

رست بیف بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

فیله مرغ بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

رویال رست بیف بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,300 تومان

سیب فیلت

0 از 5
( فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ،فلفل دلمه ، سس سالسا )
15,500 تومان