ویژه فریدون نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ویژه یونانی نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ویژه رویال نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ویژه رویال فیله نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رست بیف نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

فیله مرغ نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ویژه هات رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ویژه هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ویژه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ویژه میکس استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

هات استیک ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

رویال استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

استیک تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

هات چیلی چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

هات داگ دوبل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

رویال رست بیف نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

سیب زمینی ویژه سر آشپز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

سیب زمینی ویژه

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ویژه فریدون بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ویژه یونانی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ویژه رویال بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ویژه رویال فیله بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

رست بیف بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

فیله مرغ بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

رویال رست بیف بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان