ویژه فریدون نرمال

4/3125 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
15,500 تومان

ویژه یونانی نرمال

0 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
15,000 تومان

ویژه رویال نرمال

3/58333333333333 از 5
گوشت ، ژامبون ، قارچ و پنیر
13,800 تومان

ویژه رویال فیله نرمال

3/25 از 5
فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
15,000 تومان

رست بیف نرمال

0 از 5
رست بیف ، قارچ و پنیر
16,000 تومان

فیله مرغ نرمال

0 از 5
فیله مرغ ، قارچ و پنیر
14,500 تومان

ویژه هات رویال

3/42857142857143 از 5
هات داگ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
14,200 تومان

ویژه هات داگ

4/5 از 5
هات داگ ، قارچ و پنیر
13,200 تومان

ویژه کباب

2/75 از 5
گوشت قارچ و پنیر
14,300 تومان

ویژه میکس ژامبون استیک

3/45 از 5
استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
19,000 تومان

ژامبون تنوری

4/25 از 5
ژامبون ، قارچ و پنیر دوبل
15,700 تومان

هات ژامبون استیک ویژه

0 از 5
استیک ، هات داگ مخصوص
18,500 تومان

رویال ژامبون استیک

4 از 5
استیک ، ژامبون ، قارچ و پنیر
16,800 تومان

استیک تنوری

3 از 5
استیک تنوری ، قارچ و پنیر
17,500 تومان

هات چیلی چیکن

3/625 از 5
هات داگ دودی ، فیله مرغ خرد شده ، سس سالسا تند ، قارچ و پنیر
16,200 تومان

هات داگ دوبل

4/375 از 5
هات داگ دوبل ، قارچ و پنیر
15,600 تومان

رویال رست بیف نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

سیب زمینی ویژه سر آشپز

3/33333333333333 از 5
سیب زمینی ، رست بیف ، کالباس ، قارچ و پنیر
16,200 تومان

سیب زمینی ویژه

3/28571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,200 تومان

نوشابه قوطی

3/67857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

4/20833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

ویژه فریدون بزرگ

2 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
17,100 تومان

ویژه یونانی بزرگ

0 از 5
گوشت ، فیله مرغ ، قارچ و پنیر
17,200 تومان

ویژه رویال بزرگ

0 از 5
گوشت ، ژامبون ، قارچ و پنیر
15,000 تومان

ویژه رویال فیله بزرگ

3/5 از 5
فیله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنیر
16,700 تومان

رست بیف بزرگ

0 از 5
رست بیف ، قارچ و پنیر
17,300 تومان

فیله مرغ بزرگ

0 از 5
فیله مرغ ، قارچ و پنیر
16,500 تومان

رویال رست بیف بزرگ

0 از 5
رست بیف ، ژامبون ، قارچ و پنیر
17,900 تومان

سیب فیلت

1/90625 از 5
فیله مرغ ، قارچ ، پنیر ،فلفل دلمه ، سس سالسا تند
16,200 تومان