ویژه حرفه ای زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

استیک ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ویژه فیله و ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله مرغ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

اسکندر کباب ویژه زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

ساندویچ مرغ ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ساندویچ مخلوط کباب ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

مرغ ترکی پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کباب ترکی مخلوط پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ویژه استیک مرغ و مغز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ویژه مغز و زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ویژه مرغ و مغز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

ویژه مغز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ویژه زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

هات رویال ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ویژه زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ویژه رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

کباب ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

کباب ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز برگر ویژه زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چیز برگر ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

بندری ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

کالباس تنوری ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سیب زمینی ویژه زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

سالاد ویژه زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دوغ تک نفره لیوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

دلستر شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب معدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

پیتزا ویژه زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا ویژه زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

پیتزا زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

پیتزا زیتون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

پیتزا کباب ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا کباب ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان