دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آب معدنی کوچک

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

عدس پلو ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

لوبیا پلو اورگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

خوراک مرغ سالم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

کباب کوبیده ارگانیک ( 2 سیخ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خورشت فسنجان سالم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

آبگوشت ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

جوجه کباب سالم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

برگ کرمانشاهی ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

گردن ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

ماهیچه ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

شیشلیک ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

برنج ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

بزقرمه ارگانیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

دیس کباب سالم دو نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

دیس کباب سالم سه نفره

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

کباب سلطانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کباب عروس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کباب برگ کرمان شاهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

اکبر جوجه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کباب وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

کباب کوبیده ( 2 سیخ )

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

کباب میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

کباب کوبیده مرغ ( 2 سیخ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

مرغ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ته چین مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پلوی روز زعفرانیه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خورشت قورمه سبزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

خورشت بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

برنج ایرانی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ماکارونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دیس کباب ( 2 نفره )

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

دیس کباب ( 3 نفره )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

دیس کباب وبژه ( 4 نفره )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

دیس کباب ارگانیک ( 4 نفره )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
95,000 تومان

مرغ نمکی ( 4 نفره )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

ماست محلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

ماست خیار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ محلی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ گوسفندی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دوغ محلی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

آب بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

سوپ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه قوطی

5 از 5
( پپسی ، میراندا ، سون آپ )
1,500 تومان