چیکن استریپس 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

چیکن استریپس 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

چیکن استریپس 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

قارچ سوخاری

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد اندونزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا ایتالیایی

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا خانواده

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا رولت

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا ذرت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا چهار فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چیلی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

همبرگر زغالی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

دوبل برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

دوبل چیز برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

زاپاتای ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

زاپاتای رست بیف

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

زاپاتای رست چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ّآپاچی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ایستک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمعدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

خوراک کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

خوراک کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

خوراک کباب ترکی میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

کیویسکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

بیف استراگانف

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

چیکن استراگانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

کریسپی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

مگا کامبو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

شف برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان