پیتزا مخلوط تاتلی

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا چهار فصل

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا مخصوص تاتلی

3/20265151515152 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا رست بیف تاتلی

3/21590909090909 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا پپرونی

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

پیتزا سبزیجات

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا چیکن تاتلی

4/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ساندویچ هات داگ قارچ تنوری

3/65625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ رست بیف

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ سوپر هات داگ قارچ تنوری

2/64236111111111 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ قارچ برگر

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ چیز لوکس برگر

3/05555555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

ساندویچ لوکس برگر

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ زغالی برگر

3/60416666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ تاتلی برگر

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

ساندویچ دوبل چیزبرگر

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کراکت پنیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیاز سوخاری

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

2/7125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

چیزبرگر ترنج

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه قوطی

3/52083333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

دلستر قوطی

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمعدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
700 تومان

سوپ سبزیجات

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

کینگ برگر

0 از 5
فست فود تاتلی
20,000 تومان

سالاد سزار تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

لازانیا

1/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

پیتزا خانواده چیکن

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پیتزا خانواده رست بیف

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

سیب زمینی الفردو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سالاد مخصوص تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا سینه بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

فیش پیتزا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

میگو هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

پیتزا میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

گریل استیک هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

گریل استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

سیر استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

مکزیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

اسپیشیال هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

اسپیشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

دبل چیز استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

چیز استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

گریل استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

فیله سوخاری اسپایسی

0 از 5
به همراه سیب و سالاد
16,000 تومان

کتف بال اسپایسی ( 8 تیکه )

0 از 5
به همراه سیب و سالاد
14,000 تومان

کتف بال نرمال ( 8 تیکه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

قارچ سوخاری

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان