پیتزا مخلوط تاتلی

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

پیتزا چهار فصل

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا مخصوص تاتلی

3/08854166666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا رست بیف تاتلی

3/15357142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا پپرونی

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا سبزیجات

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا چیکن تاتلی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

ساندویچ هات داگ قارچ تنوری

3/80555555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ رست بیف

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ساندویچ سوپر هات داگ قارچ تنوری

2/99545454545455 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ساندویچ قارچ برگر

3/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ چیز لوکس برگر

2/9 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ لوکس برگر

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ زغالی برگر

3/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ تاتلی برگر

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

ساندویچ دوبل چیزبرگر

3/64583333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

کراکت پنیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیاز سوخاری

3/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سیب زمینی

2/825 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ساندویچ استیک مرغ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

چیزبرگر ترنج

2/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه قوطی

3/30140692640693 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

دلستر قوطی

3/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمعدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
700 تومان

سوپ قارچ و خامه

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

کینگ برگر

2/5 از 5
فست فود تاتلی
26,000 تومان

لازانیا

1/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

پیتزا خانواده چیکن

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

پیتزا خانواده رست بیف

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

سیب زمینی الفردو

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالاد مخصوص تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیش پیتزا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

میگو هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا میگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

گریل استیک هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

گریل استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

سیر استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

مکزیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

اسپیشیال هالوپینو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

اسپیشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
31,000 تومان

دبل چیز استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

چیز استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

گریل استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

فیله سوخاری اسپایسی

0 از 5
به همراه سیب و سالاد
18,500 تومان

کتف بال نرمال ( 8 تیکه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

قارچ سوخاری

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سالاد تاتلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان