تایم فرایز

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی با پنیر و کنجد

5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
8,000 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

4/5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
10,000 تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

3/10294117647059 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
11,000 تومان

بشقاب تایم ویژه

3/375 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
18,500 تومان

چیکن فیله

2/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب میکس

3/70833333333333 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

گلد فرایز

3/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
18,000 تومان

بشقاب هات داگ و پنیر

3/5 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
12,000 تومان

فرنچ فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

بلونز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ماشروم فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیز فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

گارلیک فرایز

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

اسپایسی فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ژامبون فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

کوکتل فرایز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی تنوری

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

سیب زمینی تنوری چیکن ویژه

0/75 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی تنوری رست بیف ویژه

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

سیب زمینی تنوری میکس ویژه

4 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

پوره سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

3/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

3/1875 از 5
.
2,000 تومان

کوبان رست بیف

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
17,000 تومان

کوبان چیکن

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
14,000 تومان

کوبان میکس

0 از 5
تهیه شده از مواد اولیه
16,000 تومان

کوکتل پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان