پیتزا مخصوص نشاط

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا ویژه نشاط

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا گوشت و قارچ نشاط

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا ترکی گوشت

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا رست بیف نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سبزیجات نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

ساندویچ ویژه نشاط

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ ویژه رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ ویژه مغز و زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا پپرونی نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

ساندویچ ویژه ژامبون و فیله

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ هات رویال

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

4/48214285714286 از 5
.
16,500 تومان

نوشابه قوطی

2/96428571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دوغ کوزه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دلستر شیشه

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمعدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ حرفه ای

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ ویژه زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

ساندویچ مغز و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
155,000 تومان

ساندویچ ژامبون سرد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سیب زمینی مخصوص

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سیب زمینی ویژه

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

بندری ویژه

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

همبرگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

هات رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

هات داگ ویژه

2/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

دوغ قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نان اضافه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

پیتزا ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا خانواده ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

پیتزا خانواده ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

پیتزا خانواده پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

ساندویچ کباب لقمه ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا خانواده ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
44,000 تومان

پیتزا خانواده قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

پیتزا خانواده ترکی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
44,000 تومان

پیتزا خانواده سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا ترکی مخلوط

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا مینی ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا مینی ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

پیتزا مینی سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مینی رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مینی ترکی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مینی قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مینی پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا مینی ویژه نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ ویژه چیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ ویژه استیک مرغ و مغز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ کالباس تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ استیک ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ ویژه مغر و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ ویژه مغز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا خانواده گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
44,000 تومان

پیتزا خانواده ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

ساندویچ مینی ویژه فیله استیک نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ ویژه فیله استیک نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,500 تومان

ساندویچ ویژه فیله استیک نشاط لایت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

ساندویچ ویژه چیکن گریل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ ویژه چیکن گریل لایت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ویژه برگر اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ویژه چیز برگر اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ویژه دوبل برگر اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

ویژه دوبل چیز برگر اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ساندویچ چیز برگر مخصوص نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

اسکندر کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

کباب ترکی عربی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

کباب ترکی لبنانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان