پیتزا مخصوص نشاط

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا ویژه نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ نشاط

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا ترکی نشاط

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا رست بیف نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا سبزیجات نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ ویژه نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ ویژه رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ مغز و زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کباب ترکی مخلوط پرس

4/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا پپرونی نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ ویژه ژامبون و فیله

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ هات رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

4/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کباب ترکی مرغ پرس

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

نوشابه قوطی

2/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دوغ کوزه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,600 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دلستر شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمعدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ حرفه ای

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ ویژه زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ مغز و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

ساندویچ ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سیب زمینی مخصوص

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سیب زمینی ویژه

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

بندری ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

همبرگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

همبرگر مخصوص نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

هات رویال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

هات داگ ویژه

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ کباب مخصوص نشاط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ کباب ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

دوغ قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نان اضافه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان