همبر دست ساز گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ قارچ برگر

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ چیزبرگر

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ ژامبون و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,800 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,800 تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,800 تومان

سیب زمینی ساده

2/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

پیتزا مخصوص مثلث

3/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا ویژه مثلث

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا پپرونی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه قوطی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین موتد اولیه
2,950 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دلستر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,300 تومان

سیب زمینی مخصوص

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا مخصوص مثلث

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا ویژه مثلث

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا چهار فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا چهار فصل

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

فیله 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

همبرگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پرس کباب ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پرس مرغ ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پرس میکس ترکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا مخصوص مینی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

استیک میکس بره مثلث

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

دوبل برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

هات داگ تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

هات داگ دوبل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

هات داگ دوبل ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

کباب لبنانی

0 از 5
استیک مرغ با قارچ و پنیر
10,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

فلافل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

فلافل بندری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

فلافل بندری ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

بندری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان