غذای مخصوص سر آشپز (گوشتی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
75,000 تومان

غذای مخصوص سرآشپز (دریایی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
75,000 تومان

چلو بال کباب ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

چلو جوجه چینی

2/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

چلو کباب بلغاری ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

چلو ماهیچه گوسفند

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

چلو رولت ( 5 قطعه)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

چلو خورشت قیمه

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

خوراک کباب مخصوص میعاد

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

خوراک برگ گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

خوراک جوجه رول ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

خوراک شنیسل مرغ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

خوراک شنیسل ماهی شیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

خوراک رولت ( 5 قطعه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد الویه

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد ماکارونی

3/21875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد شوید

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد مکزیکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

سالاد ذرت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد بروگلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد گردو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ماست و خیار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سوپ

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد لوبیا سبز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

کشک بادمجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

خوراک کباب سلطانی گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

چلو لقمه ممتاز زعفرانی

2/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

خوراک فیله گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

خوراک شیشلیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

چلو میگوی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

خوراک میگوی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

سالاد گل کلم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد سیب سبز با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

چلو کباب مخصوص میعاد

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

چلو کباب برگ ممتاز(گوساله)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,000 تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

چلو جوجه رول ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

خوراک بختیاری گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,500 تومان

خوراک بال کباب ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خوراک کباب بلغاری ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

چلو فیله کباب (گوسفندی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

خوراک کباب نگینی ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

خوراک میگوی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

چلو قورمه گوساله

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

خوراک قورمه گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

خوراک میگوی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

خوراک میگوی پفکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

خوراک ماهی شیر کبابی ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

خوراک ماهی قزل آلای پرستویی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

خوراک ماهی قزل آلای کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

خوراک میگوی کبابی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

خوراک جوجه ویژه مخصوص میعاد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

کباب لقمه ممتاز زعفرانی(تک سیخ)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

خوراک لقمه زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

چلو کباب ممتاز زعفرانی ( دو سیخ)

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چلو کباب وزیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

دلستر قوطی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

نوشابه شیشه

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,700 تومان

دوغ لیوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,700 تومان

خوراک جوجه چینی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

چلو ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

زرشک پلو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

شیرین پلو (برنج ایرانی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

باقلا پلو (برنج ایرانی)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

خوراک کباب برگ گوساله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

نوشابه قوطی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

استیک گوشت با سس قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

سالاد ملل

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

چلوکباب بختیاری گوسفندی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

استیک گوشت با سس فلفل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
34,000 تومان

استیک مرغ با سس کچاب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

چلو ساده زعفرانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

اردو گرم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

اردو سرد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

بز قورمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

دیزی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان