خوراک فیله کباب

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,350 تومان

خوراک گوشت

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک کباب بختیاری

3/62946428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

خوراک جوجه کباب

3/55555555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

خوراک میگو(ناگت)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,350 تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

4/03269230769231 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,350 تومان

دیزی

4/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

چلو ساده

3/64285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

4/175 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,350 تومان

کشک بادمجان

4/11309523809524 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,350 تومان

سالاد فصل

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ماست موسیر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ترشی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

زیتون

4/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ محلی

4/51666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه خانواده

3/88095238095238 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه قوطی

3/28571428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نان اضافه

2/1625 از 5
.
500 تومان

چلو فیله کباب

4/14583333333333 از 5
.
25,500 تومان

چلو گوشت

4/27291666666667 از 5
.
17,500 تومان

چلو کباب بختیاری

3/73333333333333 از 5
.
18,500 تومان

چلو جوجه کباب

3/11363636363636 از 5
.
14,500 تومان

چلو مرغ ران سرخ شده

4/22346153846154 از 5
.
13,500 تومان

خوراک ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,350 تومان

چلو ماهی کباب شیر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

چلو میگو

0/75 از 5
.
17,500 تومان