خوراک فیله کباب

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,350 تومان

خوراک گوشت

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,350 تومان

خوراک کباب بختیاری

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

خوراک جوجه کباب

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,350 تومان

خوراک میگو(ناگت)

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,350 تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,350 تومان

دیزی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,350 تومان

چلو ساده

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بزقرمه

4/27631578947368 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,350 تومان

کشک بادمجان

3/8125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,350 تومان

سالاد فصل

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ماست موسیر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ترشی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

زیتون

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ محلی

4/49652777777778 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه خانواده

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه قوطی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

چلو فیله کباب

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

چلو گوشت

4/23125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,350 تومان

چلو کباب بختیاری

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

چلو جوجه کباب

3/44642857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چلو مرغ ران سرخ شده

4/09722222222222 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

خوراک ماهی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,350 تومان

چلو ماهی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

چلو میگو

0/25 از 5
رستوران سنتی مکث
16,500 تومان