پیتزا مخصوص

3/40833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ(رست بیف)

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا پپرونی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

4/55 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ذغالی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

برگر مکث

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

فیله مرغ و ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سیب سرخ شده

2/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه قوطی

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

بشقاب ویژه کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه مرغ فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

آب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

فیله استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سر آشپز(ویژه مکث)

1 از 5
گوشت چرخ کرده ژامبون بیکن فلفل دلمه قارچ گوجه
20,000 تومان

مینی مخصوص

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

پیتزا ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

دوغ خانواده

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان