پیتزا مخلوط

2/98333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ(رست بیف)

2/94444444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا چیکن

2/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا پپرونی

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا سبزیجات

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

4/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ذغالی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

برگر مکث

4/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله مرغ و ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

سیب سرخ شده

2/71428571428571 از 5
1
7,000 تومان

نوشابه قوطی

3/25595238095238 از 5
.
2,000 تومان

دلستر قوطی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

بشقاب ویژه کندز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه مرغ فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

بشقاب ویژه رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

آب معدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

فیله استریپس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سر آشپز(ویژه مکث)

2/875 از 5
گوشت چرخ کرده ژامبون بیکن فلفل دلمه قارچ گوجه
23,000 تومان

مینی مخلوط

3/61666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا ایتالیایی

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

دوغ خانواده

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سالاد ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

فیله استریپس بشقاب

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

فیله استریپس لقمه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

قارچ سوخاری

0/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ماهی سوخاری

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا خانواده مکث

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان