پیتزا مارگارتا

0 از 5
تهیه شده ازبهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کاپری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

فونگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

اسپانا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

هاوایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پپرونی ایتالیایی

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

هوست

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا سورنتو

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

رومانو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا مکزیکانا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا چانو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا رودوس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا یاس

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا وجی تاریست اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا گریک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا میلانو

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا خانواده گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

سیب زمینی ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سیب زمینی اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سالاد مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد روز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا خانواده سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پیتزا مخصوص

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا زیتون

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

سیب زمینی ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان