پیتزا مارگارتا

3/6875 از 5
تهیه شده ازبهترین مواد اولیه
18,900 تومان

کاپری

3/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

فونگی

3/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

اسپانا

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,900 تومان

هاوایی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

پپرونی ایتالیایی

3/090625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

هوست

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,900 تومان

پیتزا سورنتو

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,900 تومان

رومانو

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

پیتزا مکزیکانا

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

پیتزا چانو

3/55357142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,900 تومان

پیتزا رودوس

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,900 تومان

پیتزا یاس(آناناس)

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

پیتزا وجی تاریست اسپشیال

3/39285714285714 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

پیتزا گریک

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,900 تومان

پیتزا میلانو

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,900 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,900 تومان

پیتزا خانواده گوشت و قارچ

2/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
52,900 تومان

سیب زمینی ساده

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,900 تومان

سیب زمینی اسپشیال

2/325 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,900 تومان

سالاد مخصوص

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,900 تومان

نوشابه قوطی

3/91304347826087 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه خانواده

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,200 تومان

دلستر قوطی

3/42857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلستر خانواده

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد روز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,900 تومان

پیتزا خانواده سبزیجات

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,900 تومان

پیتزا مخصوص

3/70833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,900 تومان

پیتزا پپرونی

3/04166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

3/2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

پیتزا زیتون

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

پیتزا مرغ

3/31547619047619 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

سیب زمینی تنوری

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

سالاد خانه پیتزا

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,900 تومان

نان سیر

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

چیز برگر

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

چیلی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

چیکن برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

کویین برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

دوبل چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

سوخاری برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

پیتزا برگر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,900 تومان

استیک گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,900 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

سوخاری 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

سوخاری 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,900 تومان

سوخاری 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

اسپایسی 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

اسپایسی 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,900 تومان

اسپایسی 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,900 تومان

بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

شنیسل مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,900 تومان

میگو سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

سینی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

پیتزا بیکن

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان