پیتزا مارگارتا

0 از 5
تهیه شده ازبهترین مواد اولیه
14,900 تومان

کاپری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

فونگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

اسپانا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,900 تومان

هاوایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

پپرونی ایتالیایی

4/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

هوست

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

پیتزا سورنتو

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

رومانو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

پیتزا مکزیکانا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

پیتزا چانو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

پیتزا رودوس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

پیتزا یاس

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

پیتزا وجی تاریست اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

پیتزا گریک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

پیتزا میلانو

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,900 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,900 تومان

پیتزا خانواده گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,900 تومان

سیب زمینی ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,900 تومان

سیب زمینی اسپشیال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,900 تومان

سالاد مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,900 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد روز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,900 تومان

پیتزا خانواده سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,900 تومان

پیتزا مخصوص

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,900 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

پیتزا زیتون

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

پیتزا مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

سیب زمینی تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,900 تومان

سالاد خانه پیتزا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,900 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,900 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

چیلی برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

چیکن برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

کویین برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

دوبل چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

سوخاری برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

پیتزا برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,900 تومان

استیک گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

استیک مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,900 تومان

فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,900 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان