چلو خورشت قیمه بادمجان

3/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

چلو رولت

2/70454545454545 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,200 تومان

چلو کباب نگین

2/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,700 تومان

چلو کباب بختیاری

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,700 تومان

چلو خورشت فسنجان

3/03333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

چلو کباب برگ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,700 تومان

چلو کباب سلطانی

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,700 تومان

چلو فیله کباب

2/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,700 تومان

چلو کباب برگ مخصوص

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,800 تومان

چلو کباب کوبیده

2/94230769230769 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

چلو ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,700 تومان

چلو جوجه کباب

3/2625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

چلو جوجه چینی سوخاری

2/9375 از 5
جوجه چینی سوخاری
17,700 تومان

چلو خورشت قیمه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

چلو جوجه چینی رول

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,700 تومان

باقلا پلو با گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,700 تومان

زرشک پلو با مرغ

2/725 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,200 تومان

چلو خورشت بادمجان

3/04166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

کشک بادمجان

3/175 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سوپ

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

نوشابه

2/86616161616162 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر

3/05 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

آبمعدنی کوچک

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

2/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,300 تومان

زرشک پلو با مرغ و رولت

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,700 تومان

ساندویچ کالباس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سالاد ماکارونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد بروکلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد شیرازی

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد فصل

1/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ماست و خیار

4/58333333333333 از 5
.
2,000 تومان

خوراک جوجه کباب

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

خوراک کوبیده (2 سیخ )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,300 تومان