چلو خورشت قیمه بادمجان

2/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

چلو رولت

4/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

چلو کباب نگین

2/81666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

چلو کباب بختیاری

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,600 تومان

چلو خورشت فسنجان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

چلو کباب برگ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,300 تومان

چلو کباب سلطانی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,600 تومان

چلو فیله کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,700 تومان

چلو کباب برگ مخصوص

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,800 تومان

چلو کباب کوبیده

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

چلو ماهی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,200 تومان

چلو جوجه کباب

3/4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

چلو جوجه چینی سوخاری

2/5 از 5
جوجه چینی سوخاری
16,000 تومان

چلو خورشت قیمه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

چلو جوجه چینی رول

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,300 تومان

باقلا پلو با گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

زرشک پلو با مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

چلو خورشت بادمجان

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

کشک بادمجان

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سوپ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

نوشابه

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

زرشک پلو با مرغ و رولت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

ساندویچ کالباس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سالاد ماکارونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سالاد بروکلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سالاد شیرازی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

سالاد فرانسوی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

خوراک بال کباب

0 از 5
گل سنگ
8,500 تومان

خوراک جوجه کباب

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

خوراک جوجه کباب

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان