ساندویچ استیک ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ استیک با پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

ساندویچ استیک ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا بوقلمون

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مرغ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا خانواده گوشت و قارچ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

پیتزا خانواده مخلوط

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,500 تومان

ساندویچ چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ همبرگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

خوراک استیک گوشت با پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

خوراک فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

لازانیای مرغ

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

لازانیای بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

لازانیای سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

لازانیای گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,800 تومان

دوغ لیوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

پیتزا خانواده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

لازانیای پپرونی

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

لازانیای سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

لازانیای بوقلمون

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

خوراک استیک گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

پیتزا خانواده استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
47,500 تومان

پیتزا خانواده بیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
44,000 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا ترکیبی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا خانواده ترکیبی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

پرس ران مرغ بریان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان