ساندویچ استیک ساده

4/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ استیک با پنیر

3/9875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ استیک ویژه

4/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا استیک

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,500 تومان

پیتزا بوقلمون

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا بیکن

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا پپرونی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا سالامی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

3/3875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,500 تومان

پیتزا مخلوط

2/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا مرغ

3/85714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
25,000 تومان

پیتزا خانواده گوشت و قارچ

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
69,500 تومان

پیتزا خانواده مخلوط

4/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
48,000 تومان

ساندویچ چیز برگر

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

ساندویچ هات داگ

1/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ همبرگر ویژه

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

خوراک استیک گوشت با پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

خوراک فیله مرغ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

لازانیای مرغ

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

لازانیای سالامی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

لازانیای گوشت

2/42857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

نوشابه قوطی

3/7 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دلستر قوطی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه خانواده

2/4375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ لیوانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

پیتزا خانواده مرغ

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
65,000 تومان

لازانیای پپرونی

3/17857142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

لازانیای سبزیجات

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

لازانیای بوقلمون

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

خوراک استیک گوشت

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

سیب زمینی

3/77430555555556 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

پیتزا خانواده استیک

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
72,000 تومان

پیتزا خانواده بیکن

0/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

ساندویچ رست بیف

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا ترکیبی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا خانواده ترکیبی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

پرس ران مرغ بریان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا پولو

0 از 5
مرغ
11,000 تومان

پیتزا چانو

0 از 5
گوشت چرخ کرده
12,000 تومان

پیتزا فونگی

0 از 5
قارچ
9,000 تومان

پیتزا ناپلی

3/875 از 5
رست بیف
15,000 تومان

پیتزا ورستل

0 از 5
مخلوط
12,000 تومان

فیله استریپس 5تیکه نرمال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

فیله 5تیکه اسپایسی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

دلسترشیشه باربیکن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

نوشابه شیشه 300cc

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان