پیتزا پپرونی

2/88095238095238 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا رست بیف

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا مخصوص

2/45138888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ

2/20454545454545 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

چیپس پنیر ویژه

3/31818181818182 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ساندویچ رست بیف

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ فیله مرغ (گریل شده)

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

ساندویچ ماهی تن

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ زبان

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

ساندویچ هات داگ پنیري ويژه

3/06666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ممتاز دیگران

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ هات داگ گوشت

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

2/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ سرد ممتاز دیگران

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ساندویچ سالامی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ساندویچ پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سیب زمینی

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

دلستر شیشه

4/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

دلستر بیگ بیر قوطی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

نوشابه قوطی

3/43706293706294 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

نوشابه شیشه

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,100 تومان

نوشیدنی Vc

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دوغ شیشه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,300 تومان

آبمعدنی کوچک

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ لیونر ممتاز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ بیکن قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ خشک دودی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

ساندویچ زبان و رست بیف

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ زبان و فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

نوشیدنی گازدار هافنبرگ

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

پیتزا مخصوص خانواده

2/25 از 5
پیتزا مخصوص خانواده
30,000 تومان

سیب ویژه

4/1125 از 5
سیب ویژه
10,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

بشقاب فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

فلافل مخصوص

2/9375 از 5
فست و فود دیگران
6,000 تومان

کوکتل مرغ

0 از 5
فست فود دیگران
5,000 تومان

کوکتل گوشت

5 از 5
فست فود دیگران
5,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

پیتزا مینی گوشت و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا مینی مرغ و قارچ

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

پیتزا مینی پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ کراکف پنیری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ سینه دودی بوقلمون سرد

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ سینه دودی بوقلمون گرم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا خانواده پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

غول ساندویچ دیگران

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

چیپس پنیر

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ بندری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

ساندویچ کباب تابه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان