پیتزا مخصوص دایی علی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا مخصوص

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ کتلت

4/3489010989011 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ساندویچ بندری

4/48214285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ساندویچ فلافل

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندویچ همبرگر دستی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ساندویچ زبان

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ مرغ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ هات داگ گوشت

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ساندویچ چیزبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ هات داگ بندری

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

ساندویچ کتلت کوکتل

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ساندویچ مرغ بندری

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ کتلت بندری

3/45 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سیب زمینی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,300 تومان

نوشابه شیشه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه قوطی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,200 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

دوغ کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دوغ شیشه گازدار

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,300 تومان

آبمعدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ هات داگ مرغ

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ساندویچ همبرگر کتلت

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ مغز و زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ همبرگر بندری

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ساندویچ کوکتل

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندویچ مغز و زبان بندری

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ فلافل بندری

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

سس لیوانی

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

سس لیوانی قرمز

2/1375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

نان اضافه (دو نان)

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
400 تومان

سمبوسه سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سیب زمینی ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان