پیتزا ویژه دایی علی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا مخصوص 2 نفره

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا رست بیف

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ کتلت ویژه

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

ساندویچ بندری

4/30192307692308 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ساندویچ فلافل

4/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندویچ همبرگر دستی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ساندویچ زبان

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ مرغ

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ هات داگ گوشت

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ساندویچ چیزبرگر

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ هات داگ بندری

3/3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندویچ کتلت کوکتل

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ساندویچ مرغ بندری

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ کتلت بندری

3/53333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سیب زمینی

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

نوشابه بزرگ

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,500 تومان

نوشابه کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,300 تومان

نوشابه شیشه ای

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه قوطی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر بزرگ

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,200 تومان

دلستر قوطی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دوغ بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

دوغ شیشه گازدار

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,300 تومان

آبمعدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ هات داگ مرغ

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

لت برگر

4/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ مغز و زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

هانبرگر

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

ساندویچ کوکتل

4/35 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ساندویچ مغز و زبان بندری

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

سس لیوانی

3/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

سس لیوانی قرمز

2/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

نان اضافه (دو نان)

3/10714285714286 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
400 تومان

سمبوسه سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سیب زمینی ویژه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

گوشتغل

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

کافل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,800 تومان

سوفل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

میکس جنوب

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

پی فل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

قارچغل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتلت گوشت

0 از 5
میکس کتلت و گوشت چرخ کرده
6,000 تومان

کتلت مرغ

0 از 5
میکس کتلت و مرغ سرخ شده
5,500 تومان

کتلت ویژه دایی علی

0 از 5
گوشت چرخی 5 پر کتلت ژآمبون
8,000 تومان