پیتزا ویژه دایی علی

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا مخصوص 2 نفره

3/3125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
28,000 تومان

پیتزا میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا رست بیف

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ کتلت ویژه

4/10833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ساندویچ بندری

4/02849002849003 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

ساندویچ فلافل

4/13888888888889 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندویچ همبرگر دستی

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ زبان

3/96428571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ مرغ

3/27083333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ هات داگ گوشت

3/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ساندویچ چیزبرگر

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ هات داگ بندری

3/475 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ همبرگر معمولی

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

ساندویچ کتلت کوکتل

3/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ساندویچ مرغ بندری

3/16666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ساندویچ کتلت بندری

3/30357142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سیب زمینی

3/075 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

نوشابه بزرگ

3/70454545454545 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,800 تومان

نوشابه کوچک

3/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

نوشابه شیشه ای

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

نوشابه قوطی

3/9 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر بزرگ

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,850 تومان

دلستر قوطی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,900 تومان

دوغ بزرگ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ کوچک

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

دوغ شیشه گازدار

4/41071428571429 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

آبمعدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,000 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

ساندویچ هات داگ مرغ

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

لت برگر

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ساندویچ مغز و زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

هانبرگر

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

3/95 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

ساندویچ کوکتل

4/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

ساندویچ مغز و زبان بندری

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

سس لیوانی

3/26470588235294 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

سس لیوانی قرمز

2/92676767676768 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

نان اضافه (دو نان)

2/94444444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
400 تومان

سمبوسه سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

سیب زمینی ویژه

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

گوشتفل

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

کافل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,800 تومان

سوفل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

میکس جنوب

3/65 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پن فل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,800 تومان

قارچ فل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتلت گوشت

4/5 از 5
میکس کتلت و گوشت چرخ کرده
8,000 تومان

کتلت مرغ

4/5 از 5
میکس کتلت و مرغ سرخ شده
5,500 تومان

کتلت ویژه دایی علی

1 از 5
گوشت چرخی 5 پر کتلت ژآمبون
10,000 تومان

متفرقه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان