پیتزا فیله بوقلمون امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

پیتزا پپرونی امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

پیتزا رست بیف امریکایی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

پیتزا سبزیجات امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

پیتزا سیسیلی امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

پیتزا یونانی امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

سیب زمینی ویژه

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا شنیسل مرغ امریکایی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,900 تومان

پیتزا اورجینال امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,900 تومان

پیتزا مجیکال امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,600 تومان

پیتزا مارگاریتا امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

پیتزا مارگاریتا اسلواکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

پیتزا شیکاگو امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

پیتزا نیویورک امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

پیتزا مونترال امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,900 تومان

پیتزا سالامی امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

پیتزا هات داگ امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

پیتزا گوشت امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

پیتزا ویکتوریا امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

ساندویچ فیله مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

ساندویچ گوشت

1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

ساندویچ میکس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

ساندویچ بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

ساندویچ سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

ساندویچ پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

ساندویچ هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

سیب زمینی با سس و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,900 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,800 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

نوشابه شیشه ای

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,900 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,900 تومان

آبمعدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان

آبمعدنی کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,300 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ محلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

نان سير

0 از 5
تهيه شده از بهترين مواد اوليه
6,500 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

پیتزا خانواده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا خانواده اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,500 تومان

پیتزا خانواده بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,800 تومان

پیتزا خانواده گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
26,800 تومان

پیتزا خانواده ویکتوریا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,800 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

لازانیا گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

مینی پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,900 تومان

مینی ویکتوریا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,800 تومان

مینی سیسیلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,800 تومان

مینی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

مینی مونترال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,200 تومان

مینی شیکاگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,800 تومان

مینی یونانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,900 تومان

مینی سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,200 تومان

مینی هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,200 تومان

مینی نیویورک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,900 تومان

مینی مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,800 تومان

مینی رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

مینی زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

مینی شنیسل مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

مینی بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

مینی اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

مینی مجیکال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

ساندویچ سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پاستا شف 2

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

چیپس پنیر مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

پیتزا زبان امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا پنیر و ذرت امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

پیتزا سر اشپز ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پیتزا فیله ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا گوشت ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

پیتزا مولته کارنه ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا دیکاپریو ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

پیتزا کالزونه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,200 تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,800 تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

پاستا شف 1

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پاستا الفردو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,900 تومان

پاستا الفرنو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

بیف استرو گانوف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

چیکن استرو گانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

فونگی آلفورنو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

لازانیا مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

لازانیا مرغ مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

لازانیا گوشت مینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

فیله استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,000 تومان

استیک آویشن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

استیک آلا فونگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
38,000 تومان

بوریتو گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

بوریتو مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیده گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

ساندویچ زبان و رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

ساندویچ زبان و بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

ساندویچ رست بیف و بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

ساندویچ رست بیف و هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

ساندویچ رست بیف و پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان