پیتزا فیله بوقلمون امریکایی

2/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,800 تومان

پیتزا پپرونی امریکایی

2/6375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

پیتزا رست بیف امریکایی

3/2202380952381 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,800 تومان

پیتزا سبزیجات امریکایی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا سیسیلی امریکایی

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

پیتزا یونانی امریکایی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

ساندویچ رست بیف

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

سیب زمینی ویژه

3/44375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

پیتزا شنیسل مرغ امریکایی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

پیتزا اورجینال امریکایی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,900 تومان

پیتزا مجیکال امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,600 تومان

پیتزا مارگاریتا امریکایی

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

پیتزا مارگاریتا اسلواکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

پیتزا شیکاگو امریکایی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,900 تومان

پیتزا نیویورک امریکایی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

پیتزا مونترال امریکایی

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,800 تومان

پیتزا سالامی امریکایی

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا هات داگ امریکایی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا گوشت امریکایی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پیتزا ویکتوریا امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

ساندویچ فیله مرغ

3/46111111111111 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

ساندویچ گوشت

2/575 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

ساندویچ میکس

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

ساندویچ بوقلمون

3/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

ساندویچ سالامی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

ساندویچ پپرونی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,800 تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,800 تومان

ساندویچ هات داگ

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

سیب زمینی با سس و پنیر

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

3/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

نوشابه قوطی

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,800 تومان

نوشابه شیشه ای

3/20833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

نوشابه خانواده

3/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,900 تومان

دلستر قوطی

3/33333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

آبمعدنی بزرگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
800 تومان

آبمعدنی کوچک

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

دوغ کوچک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,300 تومان

دوغ خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,500 تومان

دوغ محلی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,200 تومان

نان سير

1/95833333333333 از 5
تهيه شده از بهترين مواد اوليه
6,800 تومان

سیب زمینی

2/41666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,200 تومان

پیتزا خانواده اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
39,500 تومان

پیتزا خانواده بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,500 تومان

پیتزا خانواده گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
29,800 تومان

پیتزا خانواده ویکتوریا

0/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,800 تومان

سالاد سزار

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

لازانیا گوشت

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

مینی پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

مینی ویکتوریا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

مینی سیسیلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

مینی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

مینی مونترال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,800 تومان

مینی شیکاگو

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,800 تومان

مینی یونانی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

مینی سبزیجات

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,800 تومان

مینی هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,800 تومان

مینی نیویورک

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,800 تومان

مینی مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

مینی رست بیف

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

مینی زبان

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

مینی شنیسل مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

مینی بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

مینی اورجینال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,900 تومان

مینی مجیکال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,900 تومان

ساندویچ سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پاستا شف 2

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

چیپس پنیر مخصوص

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

پیتزا زبان امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پیتزا پنیر و ذرت امریکایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

پیتزا سر اشپز ایتالیایی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,500 تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پیتزا فیله ایتالیایی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,500 تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,500 تومان

پیتزا گوشت ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,900 تومان

پیتزا مولته کارنه ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,700 تومان

پیتزا دیکاپریو ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,900 تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,800 تومان

پیتزا کالزونه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,800 تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

پاستا شف 1

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,500 تومان

پاستا الفردو

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

پاستا الفرنو

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

بیف استرو گانوف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
23,000 تومان

چیکن استرو گانف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

فونگی آلفورنو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

لازانیا مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

لازانیا مرغ مینی

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

لازانیا گوشت مینی

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,900 تومان

فیله استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
43,000 تومان

استیک آویشن

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
37,000 تومان

استیک آلا فونگی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
41,000 تومان

بوریتو گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,500 تومان

بوریتو مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیده گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

ساندویچ زبان و رست بیف

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,800 تومان

ساندویچ زبان و بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

ساندویچ رست بیف و بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

ساندویچ رست بیف و هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,800 تومان

ساندویچ رست بیف و پپرونی

1/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا خانواده سیسیلی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,800 تومان

سالاد آویشن

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سوپ

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

چیپس پنیر ساده

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان