پیتزا ویژه آراد

3/38194444444444 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

سالاد ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

جوجه چینی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

لازانیا

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

نان سیر

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

سالاد کلم

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

پیتزا مرغ مکزیکی

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

قارچ سوخاری

3/05 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

هات داگ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

پیتزا قارچ و پنیر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

فول برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده

3/075 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

پیاز سوخاری

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چیزبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

پیتزا سبزیجات

1/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

2/77777777777778 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا مخصوص

2/8 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

پیتزا پپرونی

4/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

نرمال 2 تیکه

4/0625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

نرمال 3 تیکه

4/11458333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

اسپایسی 2 تیکه

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

اسپایسی 3 تیکه

3/45833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

استریپس 2 تیکه

3/80833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

استریپس 3 تیکه

3/85833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

شنیسل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا مینی قارچ و گوشت

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

پیتزا مینی سبزیجات

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا بیف

3/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا مینی بیف

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

پیتزا مینی مرغ مکزیکی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

پیتزا مینی پپرونی

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

نوشابه قوطی

2/71428571428571 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,600 تومان

دلستر قوطی

3/61111111111111 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

پیتزا مرغ ساده

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا چیکن میت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

نرمال 9 تیکه

1/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,000 تومان

اسپایسی 9 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
52,000 تومان