پیتزا ویژه آراد

3/6125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

سالاد ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

جوجه چینی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

لازانیا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

نان سیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

سالاد کلم

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

پیتزا مرغ مکزیکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

قارچ سوخاری

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

پیتزا قارچ و پنیر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

فول برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده

1/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

پیاز سوخاری

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,500 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چیزبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

پیتزا سبزیجات

0/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,500 تومان

برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

2/54166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا مخصوص

2/5625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا پپرونی

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

نرمال 2 تیکه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

نرمال 3 تیکه

4/175 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

اسپایسی 2 تیکه

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

اسپایسی 3 تیکه

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

استریپس 2 تیکه

3/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

استریپس 3 تیکه

4/66666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

شنیسل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا مینی قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

پیتزا مینی سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا بیف

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا مینی بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا مینی مرغ مکزیکی

1/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

پیتزا مینی پپرونی

2/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

نوشابه قوطی

2/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,600 تومان

دلستر قوطی

2/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,700 تومان

پیتزا مرغ ساده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,500 تومان

پیتزا چیکن میت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

پیتزا مینی چیکن میت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

نرمال 9 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
46,000 تومان

اسپایسی 9 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
49,500 تومان