پیتزا ویژه آراد

3/33974358974359 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

سالاد ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

جوجه چینی سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

لازانیا

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

نان سیر

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,500 تومان

سالاد کلم

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

پیتزا مرغ مکزیکی

4/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,500 تومان

قارچ سوخاری

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

هات داگ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

پیتزا قارچ و پنیر

4/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

دوبل برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

فول برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده

3/20486111111111 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

پیاز سوخاری

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,500 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چیزبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

پیتزا سبزیجات

2/375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

3/29166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

قارچ برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

پیتزا مخصوص

2/89358974358974 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پیتزا پپرونی

4/15 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,500 تومان

نرمال 2 تیکه

3/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

نرمال 3 تیکه

4/14772727272727 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

اسپایسی 2 تیکه

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,500 تومان

اسپایسی 3 تیکه

3/73076923076923 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

استریپس 2 تیکه

3/55357142857143 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

استریپس 3 تیکه

3/51602564102564 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,500 تومان

شنیسل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا مینی مخصوص

4/02083333333333 از 5
.
10,500 تومان

پیتزا مینی قارچ و گوشت

3/625 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

پیتزا مینی سبزیجات

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

پیتزا بیف

3/70833333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا مینی بیف

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا مینی مرغ مکزیکی

3/1 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,500 تومان

پیتزا مینی پپرونی

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

نوشابه قوطی

2/97916666666667 از 5
..
2,200 تومان

دلستر قوطی

3/81818181818182 از 5
.
2,200 تومان

دلستر خانواده

2/29166666666667 از 5
.
3,000 تومان

پیتزا چیکن میت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,500 تومان

ساندویچ رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

نرمال 9 تیکه

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
54,000 تومان

اسپایسی 9 تیکه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
56,000 تومان

کتف بال سوخاری نرمال ( 6 تکه )

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کتف بال سوخاری نرمال ( 8 تکه )

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,500 تومان

کتف بال سوخاری نرمال ( 10 تکه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

کتف بال سوخاری اسپایسی ( 6 تکه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کتف بال سوخاری اسپایسی ( 6 تکه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کتف بال سوخاری اسپایسی ( 10 تکه )

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

فیله سوخاری

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان