ایتالیایی مخصوص آیدا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ایتالیایی رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

ایتالیایی ژامبون استیک با فلفل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

ایتالیایی برتولی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

ایتالیایی مارگاریتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

امریکایی ویژه آیدا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

امریکایی مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

امریکایی پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

امریکایی وجیترین

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

امریکایی بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پلاس سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
30,000 تومان

پلاس پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پلاس برتولی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پلاس رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

پلاس مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

خانواده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
35,000 تومان

مینی مخصوص آیدا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

مینی رست بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

مرغ گریل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

چیز بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

گرند مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

گرند بیف

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

فیله سوپریم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

میکس تنوری آیدا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

همبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

رویال برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,500 تومان

برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پلاس برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

بیف برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

هالو برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سوخاری 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

سوخاری 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

سوخاری 9 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
36,000 تومان

سوخاری 15 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
60,000 تومان

استریپس نرمال 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

جامبووینگز 15 تیکه کتف و بال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

کالباس خشک مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

کالباس مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

ژامبون گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ژامبون فیله مرغ و قارچ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ژامبون قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,500 تومان

ژامبون گوشت تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ژامبون مرغ تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

ژامبون فیله

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

سالامی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

سالامی اسموکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ژامبون استیک

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ژامبون ژیگو

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

گوشت مرغ مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ژامبون ممتاز آیدا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ژامبون مکزیکی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ژامبون هلندی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

ژامبون بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

هات وینگز

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

بشقاب پیش غذا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

سیب زمینی ویژه آیدا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سالاد فصل

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
3,000 تومان

سالاد سزار

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

سالاد ماکارانی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
4,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,650 تومان