سالاد ویژه 101

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

قارچ سوخاری

2/9375 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
7,000 تومان

سیب زمینی

3/67307692307692 از 5
.
6,000 تومان

سیب و قارچ

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

مینی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

مینی مرغ

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

مینی ویژه

3/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا گوشت ومرغ

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

ایتالیایی ویژه

3/04166666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
24,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

3/08333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا ایتالیایی مرغ

4/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

پیتزا سبزیجات

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا پپرونی

4/58333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

ایتالیایی گوشت

2/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
27,000 تومان

پیتزا مخصوص

2/25 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا ویژه 101

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

مینی مخصوص

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

ساندویچ همبرگر

3/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

دوبل برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

هات داگ ویژه

4/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

رویال برگر

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

همبرگر ویژه

3/125 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

هات داگ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
10,000 تومان

ژامبون تنوری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
11,000 تومان

خانواده گوشت و مرغ

2/5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

خانواده ویژه

3/875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

خانواده سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

خانواده پپرونی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان

پیتزا خانواده قارچ و گوشت

4/1875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

پیتزا خانواده قارچ و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
50,000 تومان

مرغ سوخاری 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

مرغ سوخاری 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

3/47222222222222 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

کباب ترکی مرغ پرس

4/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

کباب ترکی مخلوط پرس

3/4 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

نوشابه قوطی

3/57142857142857 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

دلستر قوطی

3/75 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

ابمعدنی

2 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
700 تومان

دوغ

3/91666666666667 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
2,000 تومان

فیله سوخاری

2/83333333333333 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
16,000 تومان

پرس بال

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کنتاکی 2 تیکه

2/6875 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

کنتاکی 3 تیکه

3 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

کنتاکی 4 تیکه

5 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

کنتاکی خانواده

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
45,000 تومان