پیتزا ناپولی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا چیکن لاور

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا بوقلمون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا سوپریم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
22,000 تومان

پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

سیب زمینی سوپر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

سبد پیش غذا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کتف و بال سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
6,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا ویژه 101

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا ماشروم

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

پیتزا فاهیتا

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

پیتزا برتول

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
21,000 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
32,000 تومان

پیتزا خانواده گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

پیزا خانواده مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

مرغ سوخاری 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

مرغ سوخاری 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
19,000 تومان

استریپس 4 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

مرغ سوخاری 9 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
42,000 تومان

مرغ سوخاری 15 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
69,000 تومان

ساندویچ همبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,500 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

دوبل برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ساندویچ فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

ساندویپ کباب ترکی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کباب ترکی مرغ پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کباب ترکی مخلوط پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سالاد مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان