پیتزا سبزیجات

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
14,000 تومان

پیتزا پپرونی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

قارچ سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

سیب زمینی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
5,000 تومان

ایتالیایی ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا ایتالیایی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

مرغ سوخاری 2 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
13,000 تومان

مرغ سوخاری 3 تیکه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
17,000 تومان

ساندویچ همبرگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

چیز برگر

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

دوبل برگر ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

هات داگ ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

ساندویچ فیله سوخاری

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
12,000 تومان

کباب ترکی گوشت پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کباب ترکی مرغ پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

کباب ترکی مخلوط پرس

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

سالاد ویژه 101

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,000 تومان

ایتالیایی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
20,000 تومان

پیتزا مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
15,000 تومان

پیتزا ویژه 101

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

پیتزا ژامبون

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
18,000 تومان

مینی مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
8,000 تومان

نوشابه قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

دلستر قوطی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

ابمعدنی

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
500 تومان

دوغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
1,500 تومان

پیتزا خانواده مخصوص

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
33,000 تومان

پیتزا خانواده قارچ و گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

پیتزا خانواده قارچ و مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
40,000 تومان

مینی گوشت

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

مینی مرغ

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان

مینی ویژه

0 از 5
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
9,500 تومان