بزقرمه

4/05681818181818 از 5 بر پایه 1 امتیاز مشتری
(4/05 امتیاز مشتریان)

10,350 تومان 10,350 تومان

رستوران سنتی مکث
غذای اصلی

تهیه شده از بهترین مواد اولیه

2 دیدگاه